Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.graffitibeasts.nl.

Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasbaarheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van www.graffitibeasts.nl

De informatie en producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel wij dagelijks onze website optimaliseren om alle informatie en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet direct verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten op onze website, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer www.graffitibeasts.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Graffitibeasts niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op onze website worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

Graffitibeasts.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Graffitibeasts.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible Disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) te melden. Zo kunnen wij vervolgens maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.

Hoe meld ik een zwakke plek in het ICT-systeem van Graffitibeasts.nl?

Als je een kwetsbaarheid ontdekt in ons ICT-systeem, vragen wij je om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan het NCSC door te geven.
 • Je bevindingen te e-mailen naar [email protected]. Op rijksoverheid.nl staat hoe je de zwakke plek in een ICT-systeem van www.graffitibeasts.nl kunt melden. Er staat ook informatie over wat er in jouw melding moet staan en wat er verder met jouw melding gebeurt.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere beveiligingsproblemen kan meer informatie nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat wij met je in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen tot dat dit is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
 • Je te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van Graffitibeasts vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Maak geen misbruik van de ontdekking

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot).
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

Wat doen wij bij een melding van Responsible Disclosure?

Heb je een melding gemaakt over een zwakke plek in ons ICT-systeem? Dan gaan het wij daar als volgt mee aan de slag:

 • Als jouw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden we geen juridische consequenties aan deze melding.
 • We behandelen jouw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder jouw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Stuurt het NCSC je binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
 • Reageert het NCSC binnen 3 werkdagen op jouw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Houdt het NCSC je van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door jouw geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem uiterlijk binnen 60 dagen op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze wij hierover publiceren.